www.agiosdimitriostv.gr
Daneia Daneioliptes
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δάνεια: Η νέα πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό – Τι προβλέπεται

Κοινοποίηση

Σε ισχύ είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός για τα δάνεια σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με αυτήν, ξεκίνησε έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών», όπου παρέχονται όλες οι συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης μέσω του myEGDIXlive.

Ειδικότερα, δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, με την οποία τίθεται σε εφαρμογή η νέα ηλεκτρονική διαδικασία διμερών ρυθμίσεων δανείων σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών του ν. 4224/2013.

Η νέα διαδικασία, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες (Φυσικά και Νομικά πρόσωπα – πολύ μικρές επιχειρήσεις), να ρυθμίσουν τα δάνειά τους απευθείας με το εκάστοτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, σε διμερές επίπεδο αποκλειστικά, μέσω αίτησής τους στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Κώδικα Δεοντολογίας», η οποία υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Οι προβλέψεις της ηλεκτρονικής διαδικασίας

Με την ηλεκτρονική υποβολή διευκολύνεται και επιταχύνεται η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών προς όφελος των πολιτών καθώς το σύνολο των απαιτούμενων περιουσιακών και εισοδηματικών στοιχείων θα ανακτάται άνευ κόστους για τον πολίτη από τις βάσεις δεδομένων.

Εξασφαλίζεται η δομημένη διεξαγωγή των προβλεπόμενων διαδικασιών και προθεσμιών και για τα δύο μέρη ώστε να παρέχεται η καταλληλότερη λύση (προσωρινή ή οριστική διευθέτηση των δανείων), κατόπιν αξιολόγησης.

Ενισχύεται η διαφάνεια της διαδικασίας σε όλα τα στάδια της αίτησης με την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Για την άμεση εξυπηρέτηση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εντάσσει από σήμερα την υπηρεσία με τίτλο «Κώδικας Δεοντολογίας» στο σύστημα κράτησης myEGDIXlive. Οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες, που θα προγραμματίσουν κράτηση (με τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο 213.212.5730 ή με τηλεδιάσκεψη στην ψηφιακή πύλη myEGDIX.live.gov.gr), μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται από τους εκπροσώπους Γενικής Γραμματείας, για θέματα που αφορούν τη δημιουργία και υποβολή της αίτησής τους στην εν λόγω πλατφόρμα.

Εξωδικαστικός μηχανισμός για τα δάνεια: Το πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας

Όπως αναφέρεται το θεσμικό πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζεται από τον Νόμο 4224/2013, το άρθρο 39 του Ν. 4818/2021 και την σχετική απόφαση ΕΠΑΘ 195/1/29.7.2016 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) και αποτελεί ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο εξωδικαστικής επίλυσης από την 01.01.2015 και εφεξής.

Με αυτόν «θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης μεταξύ δανειολήπτη και ιδρύματος, προκειμένου κάθε πλευρά να είναι σε θέση να σταθμίσει τα οφέλη ή τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης (λύσεις ρύθμισης) ή οριστικού διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) και λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και για περιπτώσεις δανείων με πολλαπλούς πιστωτές».

Επισημαίνεται επίσης πως η εφαρμογή του Κώδικα δεν αναφέρεται σε συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί πριν από την 01.01.2015. «Εάν τα μέρη εξαντλήσουν τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας, περιλαμβανομένης της διαδικασίας ενστάσεων, χωρίς να συμφωνήσουν τελικώς σε κοινά αποδεκτή λύση, αρμόδια είναι τα δικαστήρια, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται το δικαίωμα του δανειολήπτη να ζητήσει τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013».

Τι περιλαμβάνει ο Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για όλους τους ενεχόμενους, πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές (εφεξής δανειολήπτες), που έχουν Δανειακές Συμβάσεις για τα ακόλουθα προϊόντα:

  • Καταναλωτικά δάνεια
  • Στεγαστικά δάνεια
  • Πιστωτικές κάρτες
  • Δάνεια ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών
  • Δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων, με μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη που δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000€.

Επίσης αφορά απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που υπερβαίνουν:

  • Το ποσό των 1.000 ευρώ, στην περίπτωση απαιτήσεων έναντι δανειοληπτών φυσικών προσώπων.
  • Το ποσό των 5.000 ευρώ, σε περιπτώσεις δανειοληπτών νομικών προσώπων – πολύ μικρών επιχειρήσεων.
  • Το ποσό αυτό υπολογίζεται ως το άθροισμα των οφειλών του δανειολήπτη προς το πιστωτικό ίδρυμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Κλινικές μελέτες: Η Ελλάδα απορροφά μόνο 100 εκατ. ευρώ από τα 44 δισ. που επενδύονται στην Ευρώπη

omada dktio

Κλειστός ο 7ος Παιδικός Σταθμός λόγω τεχνικών εργασιών της ΔΕΔΔΗΕ

omada dktio

Στην Κύπρο, οι μαθητές Δημοτικής και Μέσης διδάσκονται κατά 100% τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα

omada dktio